عکسهای صلیب مسیحThis is a featured page

در اینجا دو آلبوم وجود دارد
لطفا برای باز شدن آلبومها کمی صبر کنید


آلبوم شماره یک
تولدت در خداوند را تبریک میگوییم


خداوند جهان را آنقدر محبت نمود
که یگانه فرزندش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد،بلگه حیات جاودانه را یابد.انجیل یوحنا 16:3
آلبوم شماره دو2

rahesalib
rahesalib
Latest page update: made by rahesalib , Dec 2 2008, 4:14 PM EST (about this update About This Update rahesalib Edited by rahesalib


view changes

- complete history)
Keyword tags: راه صلیب
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.

Related Content

  (what's this?Related ContentThanks to keyword tags, links to related pages and threads are added to the bottom of your pages. Up to 15 links are shown, determined by matching tags and by how recently the content was updated; keeping the most current at the top. Share your feedback on WikiFoundry Central.)